Neem contact op
Neem contact op
Voor dringende vragen is er een directe hulplijn
+31 88 - 430 01 00
Meer informatie ontvangen? Mail naar
info@naris-riskacademy.nl

Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden van Naris Risk Academy als PDF

Voorwaarden NARIS Risk Academy

Artikel 1 – Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden van NARIS Risk Academy wordt het volgende verstaan onder:

 • NARIS Risk Academy
  • de rechtspersoon NARIS Risk Academy, gevestigd te Enschede en
   geregistreerd onder het KVK-nummer 66874319 ;
 • Voorwaarden
  • deze algemene leveringsvoorwaarden van NARIS Risk Academy;
 • Klant
  • iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere
   entiteit die met NARIS Risk Academy een Overeenkomst aangaat;
 • Overeenkomst
  • iedere tussen de Klant en NARIS Risk Academy tot stand gekomen
 • Overeenkomst
  • betreffende de deelname van de Klant of diens werknemers aan
   of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen
   van programma’s, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter
   uitvoering van deze Overeenkomst, alsmede Open opleidingsprogramma’s en
   Incompany programma’s;
 • Programma
  • een door NARIS Risk Academy verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing,
   cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van
   programma. NARIS Risk Academy verzorgt een Programma in de vorm van
   een Incompany programma of een Open opleidingsprogramma.
 • Open opleidingsprogramma
  • cursussen, trainingen en andere vormen van Programma’s waarvoor op
   individuele basis wordt ingeschreven;
 • Incompany programma
  • cursussen, trainingen en andere vormen van Programma’s die door NARIS
   Risk Academy (uitsluitend) aan de Klant worden aangeboden.

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband
houdende (rechts)handelingen van NARIS Risk Academy en de Klant, waaronder aanbiedingen en offertes.
2. Door inschrijving voor een Programma aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Voorwaarden.
3. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen NARIS Risk Academy
en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Voorwaarden mede verstaan iedere vorm
van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
4. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Klant, zullen al deze Klanten hoofdelijk
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op deze Klanten rusten.
5. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing
indien en voor zover deze door NARIS Risk Academy schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend
voor die betreffende Overeenkomst.
6. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan NARIS Risk Academy, die derhalve als enige opdrachtnemer
geldt. Tussen de Klant en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot NARIS Risk Academy de
opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen Overeenkomst tot stand, ook niet indien de
opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt
gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
7. De Klant met wie eenmaal een Overeenkomst werd gesloten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn,
stemt in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders
aangegeven.
8. Offertes van NARIS Risk Academy zijn een vrijblijvend aanbod om in onderhandeling te treden, tenzij in de
offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Klant geen rechten
ontlenen.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. De Klant gaat een Overeenkomst met NARIS Risk Academy aan door middel van de inschrijving voor een Programma. Inschrijving voor een Programma vindt plaats (i) via het inschrijfformulier op www.naris-riskacademy.nl,
(ii) per e-mail via het door NARIS Risk Academy verstrekte digitale inschrijfformulier of (iii) in geval
van Incompany programma, ondertekende schriftelijke bevestiging.
2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer NARIS Risk Academy de inschrijving voor een Programma schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor het betreffende Programma.
3. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde
zonder schriftelijke toestemming van NARIS Risk Academy. NARIS Risk Academy kan aan deze toestemming
nadere voorwaarden verbinden.
4. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge)
afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van NARIS Risk Academy, binden NARIS Risk Academy
slechts indien deze schriftelijk, daaronder ook per e-mail, door NARIS Risk Academy zijn bevestigd.

Artikel 4 – Opzegging en wijziging Incompany programma

1. Opzegging van een Incompany programma dient schriftelijk te geschieden, waaronder ook per e-mail.
2. In geval van opzegging van een Incompany programma is de Klant een vierde gedeelte van de
overeengekomen prijs aan NARIS Risk Academy verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de overeengekomen aanvangsdatum voor de uitvoering van de Overeenkomst een periode is gelegen van meer dan één maand, de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
3. In geval van opzegging van een Incompany programma binnen één maand voor de overeengekomen
aanvangsdatum van uitvoering is de Klant de overeengekomen prijs aan NARIS Risk Academy:
a) geheel verschuldigd in geval van een Overeenkomst voor drie dagen of korter;
b) voor de helft verschuldigd in geval van een Overeenkomst van meer dan drie dagen.
4. Kosten die NARIS Risk Academy aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
worden in geval van opzegging integraal aan de Klant in rekening gebracht.
5. Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de Overeenkomst dienen met NARIS Risk Academy
schriftelijk overeengekomen te worden.
Artikel 5 – Opzegging en wijziging van deelname aan Open opleidingsprogramma’s
1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Programma of een bepaalde programmaonderdeel naar het
oordeel van de NARIS Risk Academy onvoldoende is, staat het NARIS Risk Academy vrij om met de Klant
overeen te komen dat het betreffende programma of het betreffende programmaonderdeel op een andere datum
en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien de NARIS Risk Academy en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht het betreffende Open opleidingsprogramma of het betreffende programmaonderdeel kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds gevolgde programmaonderdelen te voldoen.
2. Opzegging door de Klant van Open opleidingsprogramma’s dient per e-mail te geschieden.
3. In geval van opzegging is de Klant:
a) de overeengekomen prijs niet verschuldigd in geval van opzegging tot vier weken voor de geplande
aanvangsdatum van het geannuleerde Open opleidingsprogramma;
b) 25% van de prijs verschuldigd in geval van opzegging binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum
van het geannuleerde Open opleidingsprogramma;
c) de volledige overeengekomen prijs verschuldigd vanaf de aanvangsdatum van het geannuleerde Open
opleidingsprogramma.
4. In geval van wijziging van het te volgen Open opleidingsprogramma binnen vier weken voor de aanvangsdatum
van de oorspronkelijke Open opleidingsprogramma dient deelnemer 25% van de prijs als voorschot te voldoen;
het resterende bedrag dient de Klant voor de aanvangsdatum van de nieuw overeengekomen Open
opleidingsprogramma te voldoen.
5. Bij de toepassing van lid 3 en lid 5 van dit artikel wordt de dag van verzending van de in lid 2 en lid 4 bedoelde
e-mail en de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet meegerekend.
6. De Klant is gerechtigd in geval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de Programma waarvoor
hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.
7. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na inschrijving via het online
inschrijfformulier of per email het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 6 – Prijzen en prijswijziging

1. De kosten van ieder Open opleidingsprogramma en de betalingswijze (alsmede of voor die Open
opleidingsprogramma betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de www.naris-riskacademy.nl
2. Alle door NARIS Risk Academy genoemde bedragen zijn exclusief btw.
3. Voor Open opleidingsprogramma’s geldt een vaste prijs, waarin alle kosten zijn begrepen, met uitzondering van btw.
4. Voor Incompany programma’s geldt de prijs die in de offerte is aangegeven.
5. NARIS Risk Academy is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de Overeenkomst
en de ingangsdatum van de Overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen. Indien de Klant niet met deze prijswijziging kan instemmen, is hij gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Artikel 7 – Betaling

1. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. NARIS Risk Academy streeft ernaar de (eerste) factuur binnen twee weken na inschrijving van het Programma aan de Klant te verzenden. NARIS Risk Academy hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
2. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany programma voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany programma aan NARIS Risk Academy te hebben voldaan. De Klant heeft geen recht tot opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Indien betaling niet uiterlijk voor aanvang van het Programma is ontvangen, kan NARIS Risk Academy de toegang tot het Programma weigeren.
3. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt NARIS Risk Academy de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 5 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4. Indien een Klant niet binnen de tweede gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die NARIS Risk Academy moet maken om het aan NARIS Risk Academy toekomende bedrag te innen, volledig voor rekening van de Klant. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten voor het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau en/of een advocaat.

Artikel 8 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende beschikbaarheid van trainers van NARIS Risk Academy en omstandigheden waardoor de ingehuurde locatie niet benut kan worden.
2. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal NARIS Risk Academy – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal NARIS Risk Academy de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop het betreffende Programma alsnog zal worden gegeven.
3. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. NARIS Risk Academy zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
4. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Programma annuleren vanwege de uitval van een docent, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
5. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden en zal door NARIS Risk Academy het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Klant is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt. NARIS Risk Academy is alsdan niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade.
6. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. NARIS Risk Academy heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle Programma’s die aan de Klant worden geleverd.
2. Een klacht dient schriftelijk aan de directie van NARIS Risk Academy te worden gericht binnen een week na beëindiging van de Overeenkomst c.q. een deel van de Overeenkomst. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontdekking ofwel binnen tien dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk aan NARIS Risk Academy te worden gemeld.
3. De directie van NARIS Risk Academy neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Klant om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
4. De directie van NARIS Risk Academy streeft naar een afhandelingstermijn van de klacht van 4 weken. Indien meer tijd nodig is voor een juiste afhandeling, wordt de Klant hiervan per email op de hoogte gesteld met een indicatie van verwacht uitsluitsel.
5. De Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Klant. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Klant geen rechten ontlenen.
6. NARIS Risk Academy zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Klant.
7. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Alle klachten en informatie omtrent deze klachten, evenals informatie over de wijze van afhandelen, zullen tenminste twee jaar worden bewaard.
8. Indien de klacht tussen klant en Naris Risk academy niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, kan een onafhankelijke derde, mr. J.P.C. (Joost) van Ruiven, worden benaderd voor een bindend advies.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. In het geval dat NARIS Risk Academy aansprakelijk is voor schade veroorzaakt bij de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet, extra cursussen, (hotel)overnachtingen en vervoerskosten – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het bestuur of het leidinggevende personeel van NARIS Risk Academy geldt het voorgaande niet.
2. NARIS Risk Academy is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Programma.
3. NARIS Risk Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/ adviezen verstrekt in verband met het Programma. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Programma.
4. NARIS Risk Academy is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor NARIS Risk Academy verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van NARIS Risk Academy of die door NARIS Risk Academy zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).
6. Mocht NARIS Risk Academy toch voor enige schade aansprakelijk zijn, dan is het schadebedrag beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
7. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Programma, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Programma is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door NARIS Risk Academy verstrekte en samengestelde trainingsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) berusten bij NARIS Risk Academy en blijven aldaar rusten. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NARIS Risk Academy.
2. De Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie het Programma is afgenomen, aan NARIS Risk Academy verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

1. NARIS Risk Academy, zijn personeel en/of voor NARIS Risk Academy werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. NARIS Risk Academy conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 13 – Businesspartners

1. NARIS Risk Academy is gerechtigd een Programma of gedeelten daarvan door een door NARIS Risk Academy geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en NARIS Risk Academy en deze Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 14 – Slotbepaling

1. Op alle Overeenkomsten tussen NARIS Risk Academy en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. De Voorwaarden kunnen door NARIS Risk Academy voor toekomstige Overeenkomsten worden gewijzigd.
Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.
3. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel.